Mỗi ngày đều qua chỗ bồ địt một trận rồi mới về với vợ

Mỗi ngày đều qua chỗ bồ địt một trận rồi mới về với vợ

Mỗi ngày đều qua chỗ bồ địt một trận rồi mới về với vợ